FHDRA – First Hearing Dispute Resolution Appointment – ​​jest zwykle pierwszą rozprawą w ramach procedury sądowej w sprawie dzieci (Children Act 1989).

Celem FHDRA jest ocena kwestii spornych między stronami na wczesnym etapie postępowania oraz określenie najlepszego sposobu prowadzenia sprawy.

Gdy strona (Wnioskodawca – Applicant) rozpocznie postępowanie sądowe w sprawie jakiegokolwiek dziecka, Sąd nada sprawie numer referencyjny (Case Number) i wyznaczy datę pierwszego posiedzenia – FHDRA – która odbędzie się zwykle w ciągu 6 do 8 tygodni.

Procedura przed FHDRA

Przed pierwszą rozprawą oficer CAFCASS podejmie działania w celu określenia potencjalnego lub rzeczywistego ryzyka wyrządzenia krzywdy dzieciom. Przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne ze stronami, sprawdzona zostanie kartoteka policyjna oraz sprawdzony system Opieki Społecznej (Social Services). Po podjęciu wszystkich niezbędnych działań, oficer CAFCASS przygotuje krótki raport (Safeguarding Letter), którego kopia zostanie wysłana do Sądu i zwykle do stron.

Bardzo waone jest, aby otwarcie i uczciwie współpracować z CAFCASS podczas wstępnej rozmowy. Czasami bardzo pomocne może okazać się również spisanie przed rozmową wszystkich obaw i szczegółów, które strony chcą przekazać CAFCASS. Rozmowa może okazac się bardzo stresująca i wczesniejsze spisanie punktów może zapobiec zapomnieniu jakichkowiek informacji.

Udział w FHDRA

W normalnych okolicznościach obie strony zostaną poproszone o stawienie się w Sądzie co najmniej godzinę przed terminem rozprawy w celu podjęcia dalszych rozmów z CAFCASS i podjęcia próby rozwiązania wszystkich lub niektórych problemów z drugą stroną. Obecnie większość posiedzeń odbywa się za pośrednictwem telefonu lub połączenia wideo. Niemniej jednak nadal dobrą praktyką jest bycie dostępnym co najmniej godzinę przed rozprawą na wypadek konieczności uzyskania pilnych instrukcji przed rozpoczęciem posiedzenia.

Aby ustalić, czy rozprawa odbywa się osobiście, czy jest prowadzona zdalnie, należy sprawdzić początkowe orzeczenia sądowe (Court Order) i/lub zawiadomienie o postępowaniu (Notice of Proceedings). Powinny one zostać wysłane do obu stron na poczatku calej sprawy.

Co dzieje się podczas FHDRA?

Sędzia (lub tzw Magistrates) wysłucha ubu stron i zadecyduje, jakie dalsze kroki są wymagane w danej sprawie.

Krotki raport przygotowany przez CAFCASS oraz zawarte w nim zalecenia będą również rozwazone podczas tego posiedzenia. Jeżeli raport nie jest dostępny w czasie rozprawy, sprawa może zostać odroczona na inny dzień, aby umożliwić CAFCASS sfinalizowanie raportu.

Czasami raport nie jest udostępniany stronom przed rozprawą, a jedynie przesyłany do sądu. Zwykle dzieje się tak, jeśli CAFCASS nie było w stanie porozmawiać z jedną ze stron lub jeśli ujawnienie raportu przed posiedzeniem może potencjalnie narazić jedną ze stron lub dzieci na ryzyko krzywdy.

Po FHDRA

Czasami sprawy mogą zostać zakończone podczas FHDRA, jeśli nie ma żadnych obaw lub zastrzeżeń w związku z którąkolwiek ze stron i jeśli strony dojdą do porozumienia. Częściej jednak, zanim sprawa potoczy się dalej lub calkowicie zakończy, podjęte musza zostać dalsze kroki. Sąd może zarządzić, że wymagany jest dodatkowy, bardziej szczegółowy raport w celu dokladniejszego zbadania okoliczności sprawy oraz ustalenia życzeń dzieci. Nazywa się to Raport Sekcji 7 (Section 7 Report). Jeżeli CAFCASS i Sąd mają poważne wątpliwości dotyczące jednego lub obojga rodziców, można zarządzić Raport Sekcji 37 (Section 37 Report). CAFCASS lub Opieka Socjalna rozważą w takim raporcie, czy Opieka Socjalna (Social Services) powinny poważniej podejść do sprawy i czy powinno zostać rozpoczęte postępowanie w sprawie opieki nad dziecmi.

W zależności od sprawy, Sędzia może zlecić badanie na obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie lub nakazać stronom dostarczenie listów od swoich lekarzy rodzinnych z komentarzami na temat ich zdrowia psychicznego.

Jeśli sprawa nie zakończy się w FHDRA, następnym posiedzeniem będzie Dispute Resolution Appointment.

Powyższa definicja jest również dostępna w języku angielskim tutaj.

Arrow Left

Back to Knowledge Centre

Truth Legal team photo

Make An Enquiry

Contact the Truth Legal team today.

"*" indicates required fields